logo_n

työ­tä las­ten, nuor­ten ja per­hei­den hyväksi.

Tuplakasi Oy

Työ­tä las­ten ja per­hei­den hyväksi

Close-up Of A Doctor's Hand Protecting Family Cut Out With Red Heart Shape

KUSTANNUSTEHOKAS

Pal­ve­luil­lam­me mer­kit­tä­viä sääs­tö­jä las­ten­suo­je­lun kustannuksiin.

tuplakasi-oy-tree-1920x1280

KOKEMUS

Ammat­ti­tai­toi­nen ja osaa­va henkilökunta.

nature adventures - group of friends walking in forest with backpacks

TOIMINNALLISUUS

Vah­vas­ti muka­na toiminnassamme

Lastensuojelupalvelut

tuplakasi-oy-family-1920x1280

Perhetyö

Per­he­työm­me tukee tavoit­teel­li­ses­ti ja suun­ni­tel­mal­li­ses­ti per­hei­den arjen­hal­lin­taa ja aut­taa luo­maan lap­sil­le tur­val­li­sen kasvuympäristön.

Per­he­työ kes­kit­tyy van­hem­muu­den tuke­mi­seen ja arjen hallintaan.

Per­he­työ tapah­tuu per­heen omas­sa toimintaympäristössä.

Työs­ken­te­ly on luon­teel­taan voi­ma­va­ra­kes­keis­tä ja enna­koi­vaa. Per­he­pal­ve­lu­jen tavoit­tee­na on vah­vis­taa per­heen omia voi­ma­va­ro­ja ja etsiä nii­tä tuke­via ver­kos­to­ja sekä kei­no­ja sel­vi­tä arjen haasteista.

tuplakasi-oy-talking-1920x1280

Ammatillinen tukihenkilötoiminta / nuoren sosiaaliohjaus

Työs­ken­te­lyn kes­kit­tyy nuo­ren roo­lin löy­ty­mi­seen per­hees­sä ja yhteiskunnassa.

Työs­ken­te­lyn tavoit­tee­na on tukea lap­sen ja nuo­ren voi­ma­va­ro­ja, arkea ja elämänhallintaa.

Amma­til­li­nen tuki­hen­ki­lö­toi­min­ta on tavoit­teel­lis­ta työskentelyä.

tuplakasi-oy-school-1920x1280

Jälkihuolto

Jäl­ki­huol­to­työ on sijoi­tuk­sen jäl­kei­seen tai itse­näis­ty­mi­sen vai­hee­seen koh­dis­tu­vaa amma­til­lis­ta tukihenkilötoimintaa. 

Työs­ken­te­lyn tavoit­tee­na on nuo­ren itse­näi­nen elä­mä ja oma elämänhallinta. 

Vah­vis­tam­me työs­ken­te­lyl­lä nuo­ren omia voi­ma­va­ro­ja ja etsim­me itse­näis­tä elä­mää tuke­via verkostoja.

tuplakasi-oy-protect-1920x1280

Tehostettu perhetyö

Tehos­tet­tu per­he­työ on inten­sii­vi­sem­pää, koko­nais­val­tais­ta ja kon­kreet­tis­ta tukea koko per­heel­le. Työs­ken­te­ly on luon­teel­taan voi­ma­va­ra­kes­keis­tä ja ennakoivaa. 

Tehos­tet­tua per­he­työ­tä teh­dään tar­vit­taes­sa yhteis­työs­sä lap­sen ja per­heen ver­kos­to­jen kanssa. 

Tehos­te­tun perhetyön tavoit­tee­na on, että oikea-aikai­sen tuen avul­la lap­si tai nuo­ri voi jat­kaa koto­na asu­mis­ta niin, että sijoi­tus­ta kodin ulko­puo­lel­le ei tarvita.

tuplakasi-oy-moving-1920x1280

Tuettu asuminen

Asu­mi­sen tuki­pal­ve­lu­jen asiak­kaa­na voi olla avo­huol­lon tuki­pal­ve­lui­den pii­ris­sä ole­va 16–21 vuo­tias nuo­ri, mie­len­ter­veys­kun­tou­tu­ja tai päihdekuntoutuja.

Tuki­toi­met raken­ne­taan asiak­kaan ohjaus- ja tuki­suun­ni­tel­man mukaisesti.

Jär­jes­täm­me tar­vit­taes­sa asun­non sekä asun­toon koh­dis­tu­vat tukipalvelut

tuplakasi-oy-working_together-1920x1280

Työparipalvelu

Työ­pa­ri­pal­ve­lu täy­den­tää kun­tien omia per­he­työn palveluja. 

Työ­pa­ri­pal­ve­lu on apu haas­ta­viin tilan­tei­siin per­he­työs­sä sekä mah­dol­li­suus kun­nil­le jous­ta­vaan lisäresurssointiin. 

Pal­ve­lua voi­daan rää­tä­löi­dä asiak­kaan ja tilaa­jan tar­pei­den mukaan.

Palvelut vammaisasiakkaille

tuplakasi-oy-gathering-1920x1280

Ammatillinen tukihenkilötyö vammaispalveluiden asiakkaille

Vam­mais­pal­ve­lun asiak­kaat ovat usein eri­tyis­tä tukea tar­vit­se­via nuo­ria tai aikui­sia, jot­ka tar­vit­se­vat tukea itsenäistymiseensä tai arjen asioi­den­sa hoitamiseen.

Asiak­kaat voi­vat olla kehi­tys­vam­mai­sia tai autis­min­kir­jon henkilöitä.

Asiak­kail­la voi olla arjes­saan eri astei­sia toi­min­nan­hal­lin­nan, käytöksenhallinnan tai kom­mu­ni­kaa­tion haasteita.

tuplakasi-oy-grow-1920x1280

Kehitysvammaisten erityishuoltona järjestettävä hoitoapu

Kehi­tys­vam­mais­ten eri­tyis­huol­to­na järjestettävä hoi­toa­pu­pal­ve­lu on kehi­tys­vam­mais­ten las­ten per­heil­le kotiin järjestettävää hoitoa.

Pal­ve­lua järjestetään per­heil­le, jois­sa kehi­tys­vam­mai­sen lap­sen hoi­to on erittäin vaa­ti­vaa tai sito­vaa, eikä tar­pee­seen voi­da vas­ta­ta sosi­aa­li­huol­to­lain mukai­sel­la koti­pal­ve­lul­la tai muil­la peruspalveluilla.

MEISTÄ

Tupla­ka­si Oy on perus­tet­tu alku­vuo­des­ta 2011. Yri­tys syn­tyi tar­pee­seen, jon­ka havait­sim­me pit­kään las­ten­suo­je­lu­työ­tä tehtyämme.

Tupla­ka­si Oy tar­jo­aa tilaa­jan tar­pee­seen rää­tä­löi­ty­jä las­ten­suo­je­lun tuki­pal­ve­lui­ta kun­nil­le, yhtei­söil­le sekä yksi­tyi­sil­le henkilöille.

Tupla­ka­sin nimi syn­tyi alu­pe­rin 1990-luvul­la tuki­hen­ki­lö­pro­jek­tin nimek­si Espoos­sa. Logo kuvaa kah­ta rin­nak­kain kul­ki­jaa, jot­ka muo­dos­ta­vat yhdes­sä lujan siteen. Toi­se­na mer­ki­tyk­se­nä logos­sa on toi­min­nal­li­suus sekä seik­kai­lu­pe­da­go­giik­ka, jota käy­tet­tiin pro­jek­tis­sa sekä käy­te­tään yri­tyk­sem­me toiminnassa.

Työn­te­ki­jäm­me ovat kaik­ki yhteis­työ­ky­kyi­siä, luo­tet­ta­via ja vas­tuul­li­sia sosi­aa­lia­lan ammat­ti­lai­sia. Työs­ken­te­lym­me on luon­teel­taan voi­ma­va­ra­kes­keis­tä ja rat­kai­sui­hin pyr­ki­vää yhteis­työ­tä per­heen ja sosi­aa­li­toi­men kans­sa. Työn­te­ki­jäm­me ovat sitou­tu­neet yri­tyk­sem­me arvoi­hin ja toi­min­ta­mal­lei­hin ja ovat sitou­tu­neet työs­ken­te­le­mään pitkäjänteisesti.

tuplakasi-oy-tree-1920x1280

TULE MEILLE TÖIHIN

logo_n

YHTEYSHENKILÖT

Kymenlaakso

Mik­ko Airas
[email protected]
045 6353 811

Espoo ja Helsinki

Mik­ko Airas
[email protected]
045 6353 811

Etelä-Karjala ja Etelä-Savo

Mik­ko Airas
[email protected]
045 6353 811

Tampere ja Hämeenlinna

Joa­kim Mansner
[email protected]
045 6353 810

logo_n

Joakim Mansner
Palvelujohtaja

045 6353810
[email protected]

Mikko Airas
Toimitusjohtaja

045 6353811
[email protected]

TUPLAKASI OY
Lempeenlietteentie 17
55420 IMATRA

Email: [email protected]

Ly-tun­nus 23909831